Sim Sanitation, Inc. 

                                                                                     Lic# 939122

 

P.O. Box 2418
Tehachapi, CA 93581

ph: 661-823-8442
fax: 661-823-4174

Copyright 2008-2012 Sim Sanitation, Inc. All rights reserved.

 

 

P.O. Box 2418
Tehachapi, CA 93581

ph: 661-823-8442
fax: 661-823-4174